การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการประกวดรางวัลทีมผุ้มีผลงานการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา