13 ธันวาคม 2561
 
 
14 ธันวาคม 2561

Download “ WDD2018 Women Diabetes to family Diabetes: ศ.พญ. วรรณี นิธิยานันท์ ”

Download “ FFF remission t2DM: ศ.คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร ”

Download “ FDC: ศ.คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร ”

Download “ Biological role of lipids and lipoproteins in health and diseases: ศ.นพ.ดร. วีระพันธุ์ โขวิฑูรกิจ ”

Download “ Handout Healthy Lipids: อ. ฐนิต วินิจจะกูล ”