วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Download “ การนับคาร์บขั้นสูง: ศัลยา คงสมบูรณ์เวช ”

อ.ธัญญา

Download “ การปรับอินซูลินตามคาร์บและ SMBG: ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ”

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2562

Download “ DietCVD2019: อ.ภวินท์พล โชติวรรณวิรัช ”

อ.ชนิดา

Download “ ฉลากฉุกคิดใน CKD: อ.เอกหทัย แซ่เตีย ”

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

Download “ Chronic care model: ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ”

อ.กฤษฎี

อ.ประภาพันธ์

อ.กรกต