รายนามคณะกรรมการวาระ 2564-2565

ศ.คลินิก.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 1

นายแพทย์เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2

ศ.พญ .สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ

รศ. พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
ปฏิคม

ดร.ภนิตา ศรีชมเชย
เลขาธิการ

พว.เยาวภา พรเวียง
รองเลขาธิการ

นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ
นายทะเบียน

กภ.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์
ประชาสัมพันธ์

พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
เหรัญญิก

รศ.พญ.สมลักษณ์ จึงสมาน
กรรมการ

พญ.พรรณทิพย์ ตันติวงษ์
กรรมการ

พว.หรรษมน ประสาทแก้ว
กรรมการ(ผู้ช่วยปฏิคม)

ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ
กรรมการ

ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
กรรมการ

ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ
กรรมการ

นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช
กรรมการสรรหา

พว.อมรรัตน์ สุขะกุล
กรรมการสรรหา

พว.ณัฐภัสสร เดิมขุนทด
กรรมการสรรหา

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ศ. เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ
ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

แพทย์หญิงอารยา ทองผิว
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 1 พ.ศ.2546 – 2549

พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 2 พ.ศ.2550 – 2553

แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวณิช
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 3 พ.ศ.2554 – 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธัญญา เชฎฐากุล
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 4 พ.ศ.2558 – 2561