กิจกรรมให้ความรู้ ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559 กลุ่มเป้าหมายเป็นคนตาบอด 150 คน มีวัตถุประสงค์ ที่จะให้คนตาบอดที่ป่วยและมีแนวโน้มจะป่วยเป็นโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ในการดูแลตนเองเพื่อชะลอและป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ทั้งนี้ทางสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ยิ่งและมีความยินดีที่จะได้ส่งต่อความรู้สู่ประชาชนกลุ่มคนตาบอด
และนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยจัดทีมวิทยากรของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานโดยไม่รับค่าใช้จ่าย ซึ่งทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้รับว่าเป็นการบริจาคจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานต่อสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย