สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ขอเชิญหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประกวดรางวัล TDE Diabetes PCT Award 2016 มีความประสงค์จะให้รางวัลแก่ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานของหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเพิ่มระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดผลงาน TDE Award ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2559

Download “ TDE Diabetes PCT Award 2559 ”

Download “ แนวทางเขียนรายงาน DPCT Award 3 ระดับ 2559 ”

Download “ ใบสมัครส่งผลงาน TDE DPCT Award 2559 ”