จดหมายข่าวแสงเทียน

/จดหมายข่าวแสงเทียน
­

จดหมายข่าวแสงเทียน

  • เป็นจดหมายข่าวทุก 3 เดือน จัดทำเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
  • เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานวิจัยและการสอนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
  • เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิดเห็นระหว่างสมาคมและสมาชิก

สนใจจดหมายข่าวแสงเทียนสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวแสงเทียนได้ที่นี่