โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการใช้อินซูลินรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

เทคนิคการแนะนำคนไข้ในการเริ่มอินซูลิน

หลักการและเหตุผล :

แนวทางการรักษาผู้ป่วยเบาหวาน American Diabetes Association (ADA) พ.ศ. 2557 [1] และแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 ของประเทศไทย [2] แนะนำให้อินซูลินเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยยาเม็ดชนิดรับประทาน

จากการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ไม่เคยได้รับอินซูลินมาก่อนพบว่าการรักษาด้วยการฉีดอินซูลินชนิดออกฤทธิ์นาน (basal insulin) วันละครั้ง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ [3] อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลด้วย basal insulin ต้องอาศัยการปรับขนาดยาตามการตอบสนองต่อระดับน้ำตาล ซึ่งแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย [4] นอกจากนี้ยังเป็นที่ทราบกันดีว่าเมื่อให้การรักษาแบบเข้มงวด ทั้งในส่วนของการปรับขนาดและจำนวนของการปรับขนาดยา จะทำให้การรักษาจนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดเป็นไปได้มากขึ้น [5]

สำหรับในประเทศไทย มีข้อมูลจากการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 5 (Thai National Health Examination Survey, NHES V) โดยศ.นพ. วิชัย เอกพลากรและคณะรายงานถึงอุบัติการณ์การเป็นโรคเบาหวานในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป คือ ร้อยละ 8.9 สูงกว่าผลสำรวจครั้งที่ 4 ถึงร้อยละ 2.0 [7] ทั้งนี้อุบัติการณ์การเป็นโรคเบาหวานมีมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ร้อยละ 10.4 ตามด้วยภาคกลาง (ร้อยละ 9.6)  ภาคเหนือ (ร้อยละ 8.4)   กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 7.1)  และภาคใต้ (ร้อยละ 6)  ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าความชุกของโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  และมีการกระจายตัวของผู้ป่วยเบาหวานไปทั่วประเทศ โดยเฉพาะในต่างจังหวัด   การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานนั้นจึงเป็นภาระงานหลักของแพทย์  พยาบาล และทีมรักษา ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลคนไข้เบาหวานให้กับแพทย์และทีมรักษา ก็จะมีส่วนช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยอินซูลินรวมทั้งมอบทักษะในการสร้างแรงจูงใจทางบวกกับการใช้อินซูลินในผู้ป่วยเบาหวานที่ควรเริ่มใช้อินซูลิน ให้แก่แพทย์ พยาบาลและทีมผู้รักษา ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยในความดูแลสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยคาดว่าผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะเป็นต้นแบบในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้อินซูลินให้แก่โรงพยาบาลอื่นๆ

……………………………………………………………………………

Download “ เอกสารประชาสัมพันธ์และตารางการอบรมโครงการอินซูลิน ”

Download “ หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอินซูลิน ”