คำถามถามบ่อย

/คำถามถามบ่อย
­

ในการสอบครั้งแรกนี้ อนุโลมให้ และยื่นเอกสารให้ครบก่อนวันสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

ขอให้เขียนชั่วโมงทำงานแต่ละที่และให้ผู้บังคับบัญชาเดิม และปัจจุบันลงนามรับรอง

ในการสอบรอบแรกนี้ อนุโลมให้ยื่น case study ทีหลังได้แต่จะต้องก่อนการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์

สามารถลงสอบซ้ำได้ ณ ตอนนี้ยังไม่จำกัดจำนวนครั้ง

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่สอบ หรือ ผ่านทางช่องทางติดต่อที่ให้ไว้

กระดาษ

ได้ค่ะ กรุณาดูในรายละเอียดใบสมัครค่ะ

Download “ เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบสำหรับ Certified Diabetes Educator ”

ส่วนนี้ผู้สอบอาจจะต้องการตกลงกับองค์กรที่ทำงานอยู่ค่ะ

ตอนนี้ยังค่ะ แต่การสอบมาตรฐานนี้จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ซึ่งในอนาคตอาจจะนำไปสู่การเพิ่มค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ได้รับการ certified

Download “ ใบสมัครสมาชิกสมาคม ”


Download ใบสมัครจากเว็บสมาคมฯ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาทาง Fax หรือ E-mail สมาคมฯ thaide1998@yahoo.co.th

ซื้อได้ที่สมาคมฯ ที่เดียวโดยสามารถใช้ใบสั่งซื้อในเว็บสมาคมฯ ได้

Download “ ใบสั่งซื้อสื่อของสมาคม ”

สามารถ download โครงการ ใบสมัครต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ แล้วส่งมาทาง Fax หรือทาง e-mail ของสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงิน
[Download not found]

Download ใบสั่งซื้อในเว็บสมาคมฯ แล้วส่งใบสั่งซื้อนั้นมาทาง Fax พร้อมใบโอนเงิน โดยคิดค่าส่ง 100 บาท (กรณีสั่งเยอะมากจะคิดเพิ่มต้องดูปริมาณ และระยะทาง)

Download “ ใบสั่งซื้อสื่อของสมาคม ”