Loading Events
  • This event has passed.

หลักการและเหตุผล

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในเดือนธันวาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ และเพื่อการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้ก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอในกลุ่มสมาชิกของสมาคมฯ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น หรือช่วยเติมพลัง หรือเสริมแนวความคิดใหม่ ๆ อันจะก่อประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบในการดูแลผู้ที่เป็นเบาหวานและญาติ ในปีนี้ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีขึ้นใน วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 สถิติผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก แม้ในประเทศไทยเองก็มีจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญในอันที่จะช่วยทำให้ลดอัตราการเกิดโรคเบาหวานได้และในรายที่เป็นเบาหวานแล้วก็สามารถลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนได้ อย่างไรก็ตามการดูแลรักษาโรคเบาหวานนั้น ไม่ใช่ดูเฉพาะค่าของน้ำตาลในเลือดอย่างเดียว แต่ต้องดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมแบบองค์รวม บุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ ต้องทำงานประสานกันเป็นทีม มีเป้าหมายในการรักษาที่ชัดเจน มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่ดี จึงจะทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานมีประสิทธิภาพ การประชุมวิชาการในปีนี้จึงกำหนด Theme “Multidisciplinary care team for diabetes management” เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน เนื้อหาการประชุมประกอบด้วยแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน การป้องกันและการวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโรค ความรู้เรื่องอาหาร ความหลากหลายของวิธีการให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวานโดยสหสาขาวิชาชีพ ระบบการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ผ่านระบบ Case Manager พร้อมกันนี้จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ รวมทั้งการประกาศผลและมอบรางวัล Diabetes patient care team award 2015

วัตถุประสงค์

  • ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ แง่คิด และความรู้ใหม่ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ ในการดูแลรักษาผู้ที่เป็นเบาหวาน
  • ได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่ดีจากทีมที่ได้รับรางวัล Diabetes patient car team award 2015
  • ติดตาม รับทราบผลงาน และความก้าวหน้าในการทำงานของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานตลอดจนร่วมแสดงความคิดเห็น และแสดงสิทธิในส่วนของสมาชิกสมาคมฯ
  • ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกันในกลุ่มสมาชิก และวิทยากร

กิจกรรม

ประกอบด้วยการบรรยาย การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดีของทีมดูแลผู้เป็นเบาหวาน และการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน

ผู้เข้าประชุม

ประกอบด้วยสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและผู้สนใจ สหสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร นักสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุข และผู้สนใจอื่นๆ จำนวนประมาณ 400 คน

ค่าลงทะเบียน

สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 1,200 บาท บุคคลทั่วไป 1,500 บาท

สถานที่ในการจัดการประชุม

โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ (สุขุมวิท ซ.20) กรุงเทพมหานคร ชั้น 11

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวาน และเกิดแรงบันดาลใจในการนำความรู้ไปใช้พัฒนาการทำงานของตนให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

แผนที่โรงแรม

hotel_map

annual-meeting-2015

Download “ รายละเอียดและใบสมัคร ประชุมวิชาการประจำปี 2558 ”


กรุณาส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินโดย (กรุณาโทรสำรองที่นั่งก่อนชำระเงิน)
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1
(กรุณา FAX ใบสมัครและใบ pay in มายังสมาคมฯ ที่โทรสาร 0-2348-7070)