Loading Events
  • This event has passed.

Dowload ” หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานและโรคเรื้อรัง “

Dowload ”  หนังสืออนุมัติอบรมหลักสูตรของสมาคม “

หลักสูตรโภชนบาบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน รุ่น1/2563
วันที่13-15กรกฎาคม2563
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกับสมาคมนักกาหนดอาหารแห่งประเทศไทย
ณ ห้องประชุมชั้น 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 

สมัครเข้าอบรม รุ่น 1

เอกสารประกอบการบรรยาย