วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.45 น. ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ให้ความรู้ มีวาระการประชุม เรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมฯ อาทิ เช่น อาจารย์เทพ หิมะทองคำ อาจารย์อารยา ทองผิว อาจารย์จ้าวเขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย และผู้แทนจากภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR นี้ ได้แก่ บริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน อาจารย์ธัญญา เชฏฐากุล ท่านได้เปิดประชุมด้วยประเด็นการเพิ่มประเภทรางวัลและหลักการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ คณะกรรมการสมาคมฯร่วมอภิปรายทบทวนผลลัพธ์จากการดำเนินการที่ผ่านมา แหล่งเงินสนับสนุน ระดับโรงพยาบาลที่เข้าประกวด เงินรางวัล แผนการจัดการทั้งหมด กล่าวโดยย่อจะได้มีการดำเนินการจะส่งจดหมายเชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมประกวดกันในเดือนมิถุนายน เมื่อกรรมการได้อ่านผลงานแล้ว ถ้าผลงานเข้าเกณฑ์โดนใจจะไปเยี่ยมชมพื้นที่จริงโดยจะติดต่อวันเวลากันก่อน ผู้ชนะเลิศจะได้เงินรางวัล โล่ห์ ในงานประชุมวิขาการประจำปีในวันที่ 16 ธันวาคม และได้รับเกียรติบัตรในงาน HA Forum ในเดือนมีนาคม 2560 และตบท้ายข่าวพิเศษในปีหน้ามีแผนจะจัดให้มีประเภทรางวัลเพิ่มเติมเรื่องการให้ความรู้ตามแนวทาง ADA โดยมีรูปแบบที่เหมาะสมกับคนไทย