ติดต่อสมาคม

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

อาคาร Lifestyle Building ชั้น 16 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850 ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0-2348-7070-1

โทรสาร : 0-2348-7070

E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

แผนที่การเดินทาง