เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2560

14 ธันวาคม 2560

  1. Update policy for DM and NCD
  2. รพ.ชุมชน : รพ.บันนังสตา
  3. รพ.สต. : คลินิกหมอครอบครัว รพ.เพชรบูรณ์ สาขาคลองศาลา
  4. รางวัลชนะเลิศประเภท สื่อ/นวัตกรรม รพ.รามาธิบดี
  5. Continuous glucose monitoring (CGM), New trend in diabetes management นพ. เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
  6. Holistic care for diabetic patients
  7. Symposium: IT and diabetic education (ผู้ดำเนินการอภิปราย: ศ.คลินิก.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร)

TDE Annual meeting evaluation Dec 14 2017

15 ธันวาคม 2560

 1. Update CDE  รศ.พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
 2. Ask the Experts: ผู้ดำเนินการอภิปราย: ดร.พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
 3. Strategies to address patients with hypoglycemia ผศ.พญ. พิมพ์ใจ อันทานนท์
 4. Glycemic management in T2DM : Place of sulfonylurea in current regimen ผศ.พญ.สว่างจิต สุรอมรกูล
 5. Update DM Management 2017 (ผู้ดำเนินการ อภิปราย: ผศ.พญ.ธัญญา เชฏฐากุล)

TDE Annual meeting evaluation Dec15, 2017