รายนามคณะกรรมการวาระ 2562-2563

พญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช
พญ.เกษนภา เตกาญจนวนิชที่ปรึกษา
พญ.ธัญญา เชฎฐากุล
พญ.ธัญญา เชฎฐากุลที่ปรึกษา
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์กรรมการ
อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวชกรรมการ
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากรนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน วาระปี 2562-2563
พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรมประธานฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการกรรมการ
คุณหรรษมน ประสาทแก้ว
คุณหรรษมน ประสาทแก้วกรรมการ
คุณจีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์
คุณจีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ประชาสัมพันธ์
คุณอมรรัตน์ สุขะกุล
คุณอมรรัตน์ สุขะกุลกรรมการ
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติกรรมการ
คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะเหรัญญิก
คุณฉัตรวรา อารุวุฒิ
คุณฉัตรวรา อารุวุฒินายทะเบียน
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัยอุปนายกท่านที่ 1
คุณภนิตา จตุรวิทย์
คุณภนิตา จตุรวิทย์ผู้ช่วยเลขาธิการ
คุณอรสา หงิมรักษา
คุณอรสา หงิมรักษาเลขาธิการ