รายนามคณะกรรมการวาระ 2560-2561

พญ.เกษนภา เตกาญจนวนิช
พญ.เกษนภา เตกาญจนวนิชที่ปรึกษา
พญ.ธัญญา เชฎฐากุล
พญ.ธัญญา เชฎฐากุลนายกสมาคมฯ
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์ประธานฝ่ายวิชาการ
อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
อ.ศัลยา คงสมบูรณ์เวชอุปนายก คนที่ 1
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากรอุปนายก คนที่ 2
พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรมกรรมการ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ
ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการกรรมการ
คุณหรรษมน ประสาทแก้ว
คุณหรรษมน ประสาทแก้วปฏิคม
คุณจีรพรรณ ศรีพัฒน์พงศ์
คุณจีรพรรณ ศรีพัฒน์พงศ์เหรัญญิก
คุณอมรรัตน์ สุขะกุล
คุณอมรรัตน์ สุขะกุลนายทะเบียน
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติประชาสัมพันธ์
คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนะกรรมการ
คุณฉัตรวรา อารุวุฒิ
คุณฉัตรวรา อารุวุฒิกรรมการ
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย
ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัยกรรมการ
พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย
พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งรายกรรมการ
คุณภนิตา จตุรวิทย์
คุณภนิตา จตุรวิทย์เลขาธิการ
คุณอรสา หงิมรักษา
คุณอรสา หงิมรักษากรรมการ