รายนามคณะกรรมการวาระ 2562-2563

ศ.คลินิก.นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ผศ.ดร.พว.วัลลา ตันตโยทัย
ผศ.ดร.พว.วัลลา ตันตโยทัยอุปนายกสมาคมฯคนที่ 1
นายแพทย์เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์
นายแพทย์เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์อุปนายกสมาคมฯคนที่ 2
ศ.พญ .สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม
ศ.พญ .สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรมประธานฝ่ายวิชาการ
พลตรีแพทย์หญิงยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
พลตรีแพทย์หญิงยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ ปฏิคม
พว. อรสา หงิมรักษา
พว. อรสา หงิมรักษาเลขาธิการ
นางสาวภนิตา จตุรวิทย์
นางสาวภนิตา จตุรวิทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ
นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒิ
นางสาวฉัตรวรา อารีวุฒินายทะเบียน
กภ.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์
กภ.จีรพรรณ ศรีพัฒน์พงษ์ประชาสัมพันธ์
พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะเหรัญญิก
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์
พญ.สุวิณา รัตนชัยวงศ์กรรมการ
ผศ.ดร.พว.รุ้งระวี นาวีเจริญ
ผศ.ดร.พว.รุ้งระวี นาวีเจริญกรรมการ
พว.หรรษมน ประสาทแก้ว
พว.หรรษมน ประสาทแก้วกรรมการ(ผู้ช่วยปฏิคม)
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติ
ภญ.ปราณี ลัคนาจันทโชติกรรมการ
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูล
ภก.กฤติน บัณฑิตานุกูลกรรมการสรรหา
ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการ
ผศ. ดร. ชนิดา ปโชติการกรรมการสรรหา
นางศัลยา คงสมบูรณ์เวช
นางศัลยา คงสมบูรณ์เวชกรรมการสรรหา
รศ. พญ. ทิพาพร ธาระวานิช
รศ. พญ. ทิพาพร ธาระวานิชกรรมการสรรหา
พว.อมรรัตน์ สุขะกุล
พว.อมรรัตน์ สุขะกุลกรรมการสรรหา
นางธัญญา วรรณพฤกษ์
นางธัญญา วรรณพฤกษ์กรรมการสรรหา

ที่ปรึกษาสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

ศ. เกียรติคุณ นพ. เทพ หิมะทองคำ
ผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

แพทย์หญิงอารยา ทองผิว
แพทย์หญิงอารยา ทองผิวนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 1 พ.ศ.2546 - 2549
พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐ
พญ.สุนิตย์ จันทรประเสริฐนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 2 พ.ศ.2550 - 2553
แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวณิช
แพทย์หญิงเกษนภา เตกาญจนวณิชนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 2 พ.ศ.2554 - 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธัญญา เชฎฐากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงธัญญา เชฎฐากุลนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานท่านที่ 3 พ.ศ.2558 - 2561