ประชาสัมพันธ์การจัดสอบสำหรับ Certified Diabetes Educator

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานเป็นจำนวนมากถึง 4.8 ล้านคน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หากผู้ป่วย ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี จะก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา ทั้งสภาวะสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิตที่ลดลง และรวมถึงการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตามมามากมาย นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ผู้ป่วยต้องมีการปรับพฤติกรรม และมีความเข้าใจโรคของตนเองเป็นอย่างดี เพื่อสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ในปัจจุบัน การให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือที่เรียกว่า diabetes self-management education and support (DSME and DSMS) ในประเทศไทยนั้น ทำโดยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งต่างมีความรู้ความสามารถ แต่ยังอาจไม่มีมาตรฐานไปทางเดียวกัน และยังไม่ได้มีกระบวนการรับรองบุคลากรที่ทำงานเป็น diabetes educator

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ได้ให้ความรู้ แก่ผู้เป็นเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ และสามารถเสริมเติมการให้ความรู้พื้นฐานทดแทน ในสาขาวิชาชีพที่ขาด จึงได้ริเริ่มกระบวนการ certify ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือ diabetes educator เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและเชิญตัวแทนสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สภาเภสัชกรรม สมาคมกายภาพบำบัดฯ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อรับทราบในหลักการและการดำเนินการ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ได้กำหนดการจัดการผู้ที่จะได้รับการรับรอง (Certified Diabetes Educator) รุ่นแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และกำหนดให้มีการสอบรุ่นต่อ ๆ ไปทุกปี

บุคคลผู้มีสิทธิสอบ คือ บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา และอื่น ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้เป็นเบาหวานที่จบ วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนจบมาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ
– เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพอย่างน้อย 15 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
– เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง และ ในปีก่อนสมัครสอบมีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
– เป็นสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
– มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารถึงประสบการณ์ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
– มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ

ขั้นตอนและวิธีการสอบ
1. ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบตามที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้
2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ระบุไว้ในใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนสอบข้อเขียน จำนวน 1,000 บาท
3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
4. สอบข้อเขียน โดยเป็นการสอบด้วยข้อสอบปรนัยจำนวน 100 ข้อ
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
6. กรณีท่านสอบผ่านข้อเขียน ให้ส่งรายงานกรณีศึกษา (Case report) หลังประกาศผลผ่านสอบข้อเขียนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารรายงานกรณีศึกษา (Case report) ตามรูปแบบที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม โดยกรณีศึกษาที่เลือกมานั้น ต้องมีการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 รายมีประเด็นที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดการดูแลในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้เป็นเบาหวานเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือในภาวะวิกฤติ เป็นต้น
หมายเหตุ: กรณีที่ท่านสอบผ่านข้อเขียน แต่ยังไม่ส่งรายงานกรณีศึกษาหรือยังไม่พร้อมสอบปฏิบัติ ท่านสามารถเก็บสิทธิผลผ่านข้อเขียนไว้ได้เป็นเวลา 2 ปี โดยจะต้องส่งรายงานกรณีศึกษาในช่วงเวลาตามประกาศของสมาคมฯ ในปีถัดๆ ไป
7. ส่งรายงานกรณีศึกษา (Case report) 4 ราย พร้อมชำระค่าลงทะเบียนสอบปฏิบัติ จำนวน 1500 บาท
หมายเหตุ: สำหรับรายงานกรณีศึกษา ให้ท่านสแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf ส่งมายัง email: thaide1998@yahoo.co.th พร้อมส่งรายงานฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ ได้ที่ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ชั้น 16 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850 ถ.พระรามสี่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
8. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
9. สอบปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการสอบเชิงปฏิบัติการ และสอบสัมภาษณ์ (โดยเลือกจากรายงานกรณีศึกษา ที่ยื่นไว้ จำนวน 1 ราย)
10. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับการรับรอง Certified Diabetes Educator จาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ
ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบประกอบด้วยการใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนสำคัญในการ ประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน โดยมีขอบเขตเนื้อหา ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ
ผู้สอบได้คือ ผู้ที่ทำคะแนนผ่านร้อยละ 70 ของการทดสอบข้อเขียน และผ่านการสอบปฏิบัติ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้

เกณฑ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตร (ทุก 5 ปี)
– เป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือได้รับการต่ออายุใบประกาศนียบัตร มาไม่เกิน 5 ปี
– มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ
– ทำงานด้านเบาหวานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี
– มีหน่วยกิตการศึกษาไม่ต่ำกว่า 50 หน่วย (โดยเป็นหน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน 25 หน่วยขึ้นไป)

กำหนดรับสมัคร (จะแจ้งให้ทราบเร็วๆนี้)
– ราคาค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนราคา 1,000 บาท และการสอบปฏิบัติ ราคา 1,500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 096-228-242-1 (เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสำเนาการ
ชำระเงินมาที่ email: thaide1998@yahoo.co.th)

Dowload ” ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน Certified Diabetes Educator (CDE) ประจาปี 2563 “

Dowload ” ใบประชาสัมพันTNการสอบ CDE “

Dowload ” ใบสมัครสอบ CDE “

Download “ เอกสารแนบ 1.1 แบบบันทึก CDE ”

Download “ เอกสารแนบ 1.2 SOAP NOTE ”

Download “ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ”