การจัดสอบ
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง (Certified Diabetes Educator)

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจำนวนมากถึง 8.9% ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือประมาณ 4.8 ล้านคน เป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่างตามมา ทั้งสภาวะการเสื่อมหน้าที่และการสูญเสียอวัยวะสำคัญ คุณภาพชีวิตลดลง ตลอดจนการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงมาก แม้ปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์อย่างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ยาเพียงอย่างเดียวได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคและการรักษา ในการที่จะจัดการกับตนเองได้ประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคของตนเองเป็นอย่างดี มีทักษะที่จำเป็นและมีแรงจูงใจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จึงต้องมีการให้ความรู้โรคเบาหวานที่เรียกว่า diabetes self-management education and support

การให้ความรู้โรคเบาหวานในประเทศไทย เป็นการให้บริการโดยบุคลากรสหสาขาวิชาซึ่งต่างมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แต่อาจจะยังไม่มีมาตรฐานไปทางเดียวกันและยังไม่ได้มีกระบวนการรับรองบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ริเริ่มกระบวนการรับรองหรือ certify ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สมาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและเชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ประกอบด้วยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมกายภาพบำบัดฯ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม เพื่อให้รับทราบหลักการและการดำเนินการ ทั้งนี้กระบวนการรับรองดังกล่าวจะใช้การสอบวัดความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติเป็นหลัก

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง (Certified Diabetes Educator) และเกณฑ์การทดสอบดังต่อไปนี้

บุคคลผู้มีสิทธิสอบคือ

บุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาและอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวาน ที่จบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนจบมาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ

 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพอย่างน้อย 15 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CME, CPE, CNE……)
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง และในปีก่อนสมัครสอบมีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารถึงประสบการณ์ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
 • จัดเตรียมเอกสารรายงานกรณีศึกษา (Case report) จำนวน 4 ราย ตามรูปแบบที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมโดยมีการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3ครั้งในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 รายมีประเด็นที่หลากหลายยกตัวอย่างเช่น การจัดการดูแลในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1, ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2, เด็ก, หญิงตั้งครรภ์, หรือ ในภาวะวิกฤติ

วิธีการสอบ

 • สอบข้อเขียน : ข้อสอบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และสอบปฏิบัติจำนวน 2 ข้อ
 • สอบสัมภาษณ์: โดยเลือกจากรายงานกรณีศึกษาที่ได้ยื่นไว้

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบประกอบด้วยการใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • Education process
 • Theoretical and behavioral approach
 • Healthy eating
 • Being active
 • Taking medication
 • Monitoring
 • Problem solving
 • Healthy coping
 • Reducing risk
 • Type 1 diabetes
 • Type 2 diabetes
 • Pharmacotherapy
 • HTN
 • dyslipidemia
 • hyperglycemia
 • pregnancy
 • complication: macrovascular disease
 • complication: microvascular disease

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ

ผู้สอบผ่านคือ ผู้ที่มีคะแนนผลการสอบข้อเขียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และผ่านการสอบภาคปฏิบัติและการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

กำหนดการสอบข้อเขียน วันที่ 23 มิถุนายน 2561

กำหนดการสอบปฏิบัติ วันที่ 23 กันยายน 2561 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

ค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบข้อเขียน 1,000 บาท และค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิริรัตน์)

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1

สามารถสอบถามข้อมูลและเอกสารการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

หรือ โทรศัพท์ 02-348- 7071, 089- 898-6667

Download “ เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดสอบ Certified Diabetes Educator 2017 ”

Download “ เอกสารและใบสมัครการสอบ Certified Diabetes Educator ”

Download “ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ”