การจัดสอบ
ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง (Certified Diabetes Educator)

การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานเป็นจำนวนมากถึง 8.9% ของประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป หรือประมาณ 4.8 ล้านคน เป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่างตามมา ทั้งสภาวะการเสื่อมหน้าที่และการสูญเสียอวัยวะสำคัญ คุณภาพชีวิตลดลง ตลอดจนการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงมาก แม้ปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์อย่างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ยาเพียงอย่างเดียวได้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมและวิถีชีวิตของตนเองให้เหมาะสมกับสภาวะของโรคและการรักษา ในการที่จะจัดการกับตนเองได้ประสบความสำเร็จ ผู้ป่วยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในโรคของตนเองเป็นอย่างดี มีทักษะที่จำเป็นและมีแรงจูงใจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ จึงต้องมีการให้ความรู้โรคเบาหวานที่เรียกว่า diabetes self-management education and support

การให้ความรู้โรคเบาหวานในประเทศไทย เป็นการให้บริการโดยบุคลากรสหสาขาวิชาซึ่งต่างมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แต่อาจจะยังไม่มีมาตรฐานไปทางเดียวกันและยังไม่ได้มีกระบวนการรับรองบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าว สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้ให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ริเริ่มกระบวนการรับรองหรือ certify ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สมาคมได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและเชิญผู้แทนสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ประกอบด้วยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมกายภาพบำบัดฯ สมาคมนักกำหนดอาหารฯ สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม เพื่อให้รับทราบหลักการและการดำเนินการ ทั้งนี้กระบวนการรับรองดังกล่าวจะใช้การสอบวัดความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติเป็นหลัก

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบเป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง (Certified Diabetes Educator) และเกณฑ์การทดสอบดังต่อไปนี้

บุคคลผู้มีสิทธิสอบคือ

บุคคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยาและอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวาน ที่จบวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนจบมาอย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ

 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ
  อย่างน้อย 15 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง และในปีก่อนสมัครสอบมีประสบการณ์ การทำงานโดยตรงกับผู้ป่วยเบาหวานอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 • มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารถึงประสบการณ์ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ
 • จัดเตรียมเอกสารรายงานกรณีศึกษา (Case report) จ านวน 4 ราย ตามรูปแบบที่ทางสมาคมได้ก าหนด
  ไว้ ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม โดยมีการ
  ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 รายมีประเด็นที่หลากหลาย
  ยกตัวอย่างเช่น การจัดการดูแลในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เด็ก หญิงตั้งครรภ์
  หรือ ในภาวะวิกฤติ เป็นต้น

วิธีการสอบ

 • สอบข้อเขียน : ข้อสอบปรนัยจำนวน 100 ข้อ และสอบปฏิบัติจำนวน 2 ข้อ
 • สอบปฏิบัติ: เป็นการสอบเชิงปฏิบัติการ และสอบสัมภาษณ์ (โดยเลือกจากรายงานกรณีศึกษาที่ยื่นไว้
  จำนวน 1 ราย)

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ

ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบประกอบด้วยการใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยมีขอบเขตเนื้อหาดังต่อไปนี้

 • Education process
 • Theoretical and behavioral approach
 • Healthy eating
 • Being active
 • Taking medication
 • Monitoring
 • Problem solving
 • Healthy coping
 • Reducing risk
 • Type 1 diabetes
 • Type 2 diabetes
 • Pharmacotherapy
 • HTN
 • dyslipidemia
 • Hyperglycemia
 • Pregnancy
 • Complication: macrovascular disease
 • Complication: microvascular disease
 • Education program management

เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ

ผู้สอบผ่านคือ ผู้ที่มีคะแนนผลการสอบข้อเขียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และผ่านการสอบภาคปฏิบัติและการสัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เกณฑ์การต่ออายุใบประกาศนียบัตร (ทุก 5 ปี) 

 • เป็นผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือได้รับการต่ออายุใบประกาศนียบัตรมา
  ไม่เกิน 5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ
 • ทำงานด้านเบาหวานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี
 • มีหน่วยกิตการศึกษาไม่ต่ำกว่า 50 หน่วย (โดยเป็นหน่วยกิตที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน 25 หน่วยขึ้นไป)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30  สิงหาคม 2562

กำหนดการสอบข้อเขียน    วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

กำหนดการสอบปฏิบัติ         วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)

ค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบข้อเขียน 1,000 บาท และค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิริรัตน์)

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1

สามารถสอบถามข้อมูลและเอกสารการรับสมัครสอบเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

หรือ โทรศัพท์ 02-348- 7071, 089- 898-6667

Download “ ประชาสัมพันธ์การจัดสอบสำหรับ Certified Diabetes Educator 2019 ”

Download “ ใบสมัครสอบ CDE ”

Download “ เอกสารแนบ 1.1 แบบบันทึก CDE ”

Download “ เอกสารแนบ 1.2 SOAP NOTE ”

Download “ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ”