ประชาสัมพันธ์การจัดสอบสำหรับ Certified Diabetes Educator ปี 2564

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานจำนวนมากถึงเกือบ 5 ล้านคน เป็นที่ทราบกันดีว่าหากผู้ป่วย
ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี จะก่อให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา ทั้งสภาวะสูญเสียอวัยวะ คุณภาพชีวิตที่ลดลง และรวมถึงการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมตามมามากมาย นอกจากการรักษาด้วยยาแล้ว ผู้เป็นเบาหวานต้องมีความรู้และเข้าใจโรคของตนเอง
เป็นอย่างดี สามารถจัดการกับภาวะต่าง ๆ ของตนเองได้ บุคลากรด้านสุขภาพจึงมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวาน ที่เรียกว่า diabetes self-management education and support (DSMES) การให้ความรู้แก่ผู้เป็นเบาหวานในประเทศไทยนั้น ทำโดยบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งต่างมีความรู้ความสามารถ แต่ยังอาจไม่มีมาตรฐานไปทางเดียวกัน และยังไม่ได้มีกระบวนการรับรองบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือ diabetes educator
สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพให้ความรู้ แก่ผู้เป็นเบาหวานตามขอบเขตหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพ และสามารถเสริมเติมการให้ความรู้พื้นฐานทดแทน ในสาขาวิชาชีพที่ขาด จึงได้ริเริ่มกระบวนการรับรองหรือ certify ผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการและเชิญตัวแทนสมาคมและองค์กรวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล สมาคมนักกำหนดอาหาร สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงหลักการและการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้จัดการสอบความรู้และให้การรับรองผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Certified Diabetes Educator) รุ่นแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 และกำหนดให้มีการสอบรุ่นต่อๆ ไปทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564


บุคคลผู้มีสิทธิสอบ
คือ บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา และอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ
ผู้เป็นเบาหวานที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่ตนจบมา
อย่างน้อย 2 ปี


คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบ

 • เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หรือผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้เป็นเบาหวานที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพอย่างน้อย 
15 หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
 • เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงกับผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง และ ในปีก่อนสมัครสอบมีประสบการณ์การทำงานโดยตรงกับผู้เป็นเบาหวานอย่างน้อย 300 ชั่วโมง
 • เป็นสมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน
 • มีหนังสือรับรองจากผู้บริหารถึงประสบการณ์ทำงานตามที่ได้กำหนดไว้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ


ขั้นตอนและวิธีการสอบ

 1.  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบตามที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้
 2. กรอกรายละเอียดและส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ระบุไว้ในใบสมัคร และชำระค่าลงทะเบียนสอบข้อเขียน จำนวน 1,000 บาท
 3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
 4. สอบข้อเขียน โดยเป็นการสอบด้วยข้อสอบปรนัยจำนวน 100 ข้อ
 5. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
 6. กรณีท่านสอบผ่านข้อเขียน ให้ส่งรายงานกรณีศึกษา (Case report) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดหลังประกาศผลผ่านสอบข้อเขียนภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์ 
โดยกรณีศึกษาที่เลือกมานั้นต้องมีการติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยทั้ง 4 ราย มีประเด็นที่หลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น การจัดการดูแลในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ผู้เป็นเบาหวานเด็ก หญิงตั้งครรภ์ หรือในภาวะวิกฤติ เป็นต้น
  หมายเหตุ: กรณีที่ท่านสอบผ่านข้อเขียน แต่ยังไม่ส่งรายงานกรณีศึกษาหรือยังไม่พร้อมสอบปฏิบัติ ท่านสามารถเก็บผลการสอบผ่านข้อเขียนไว้ได้เป็นเวลา 2 ปี โดยจะต้องส่งรายงานกรณีศึกษาในช่วงเวลาตามประกาศของสมาคมฯ ในปีถัด ๆ ไป
 7. ส่งรายงานกรณีศึกษา (Case report) 4 ราย พร้อมชำระค่าลงทะเบียนสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ จำนวน 1500 บาท
  หมายเหตุ: สำหรับรายงานกรณีศึกษา ให้ท่านที่สอบผ่านข้อเขียนสแกนเอกสารเป็นไฟล์ pdf 
ส่งมายัง email: thaide1998@yahoo.co.th พร้อมส่งรายงานฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ ได้ที่ สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ชั้น 16 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 3850 ถ.พระรามสี่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564)
 8. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติจาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org
 9. สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ (โดยเลือกจากรายงานกรณีศึกษาที่ยื่นไว้ จำนวน 1 ราย)
 10. ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านภาคปฏิบัติ ซึ่งจะได้รับการรับรองเป็น Certified Diabetes Educator จาก website ของสมาคมฯ ได้ที่ http://www.thaide.org


ขอบเขตเนื้อหาการทดสอบ

ขอบเขตเนื้อหาของชุดข้อสอบปรนัยประกอบด้วยความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ที่เป็นส่วนสำคัญในการประยุกต์ให้เกิดคุณภาพการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ดังต่อไปนี้


เกณฑ์การตัดสินผลการสอบ

 •  ผู้สอบผ่านคือ ผู้ที่มีคะแนนการสอบข้อเขียนผ่านร้อยละ 70 และผ่านการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้


เกณฑ์การต่ออายุใบเกียรติบัตรรับรองว่าเป็น certified diabetes educator (ทุก 5 ปี)

 •  เป็นผู้ที่ได้รับใบเกียรติบัตรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานที่ผ่านการรับรอง หรือได้รับการต่ออายุใบเกียรติบัตรมาไม่เกิน 5 ปี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ตามสาขาวิชาชีพ) ที่ไม่หมดอายุ
 • ทำงานด้านการดูแลผู้เป็นเบาหวานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ปี
 • มีหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องตามสาขาวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 50 หน่วย (โดยเป็นหน่วยคะแนนที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน 25 หน่วยขึ้นไป)

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564
กำหนดการสอบข้อเขียน วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
กำหนดส่ง CASE STUDY วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
กำหนดการสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 (เฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน)
ราคาค่าสมัครสอบ ค่าสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน 1,000 บาท
และการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ 1,500 บาท

ช่องทางการชำระเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์) ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 096-228-242-1 (เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนส่งสำเนาการ
ชำระเงินมาที่ email: thaide1998@yahoo.co.th)

Dowload ” ใบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน Certified Diabetes Educator (CDE) ประจาปี 2563 “

Dowload ” ใบประชาสัมพันธ์การสอบ CDE  2546″

Dowload ” ใบสมัครสอบ CDE “

Download “ เอกสารแนบ 1.1 แบบบันทึก CDE ”

Download “ เอกสารแนบ 1.2 SOAP NOTE ”

Download “ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ”