สวัสดีปีใหม่สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานทุกท่าน

          ในการดำเนินงานของกรรมการสมาคมวาระ 2560-2561 มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ หลายกิจกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสมาคมฯ นอกเหนือจากกิจกรรมปกติคือ การอบรมหลักสูตรพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ปีละ 2 ครั้ง หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประกวด Thai Diabetes Educators Patient Care Team Award แล้ว

          สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี 2560 คือมี การจัดสอบเพื่อรับรองความสามารถในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (Certified Diabetes Educators, CDE)

          สิ่งที่ 2 ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของสมาคมฯ คือ สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation หรือ IDF) รับรองให้สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นสถาบันฝึกอบรมของ IDF ดังที่ท่านเห็น Logo ของสมาคมฯ คู่กับ Logo IDF

          และเรากำลังส่งต่อการดำเนินการของสมาคมให้กรรมการชุดใหม่ซึ่งมีศักยภาพสูงในเดือนมีนาคม 2562

          ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานจงประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

 

                                                                                 ผศ.(พิเศษ) พ.ญ. ธัญญา เชฏฐากุล

                                                                                นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน