กิจกรรม

/กิจกรรม
­

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน


หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานและโรคเรื้อรัง


การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory learning)


การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 2562

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด

สมาคมฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นวิทยาทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559