โครงการตรวจเยี่ยมประเมินทีมเบาหวาน (TDE Diabetes patient Care Team Award) ประจำปี 2560

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 

Thai Association of Diabetes Educators (TDE)

 

หลักการและเหตุผล

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคไร้เชื้อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases = NCDs) ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกและเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จากการสำรวจในประชากรไทยระหว่างปี 2553-2555 พบว่ามีผู้เป็นเบาหวานจำนวนมากถึง 3.2 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเป็น 4.3 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2578) นอกจากนี้ยังพบผู้มีความเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานอีก 4.1 ล้านคน ที่มีความผิดปกติของน้ำตาลในเลือดแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเบาหวาน

การส่งเสริมป้องกันดูแล ควบคุมและรักษาโรคเบาหวานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานเป็นทีมของสหสาขาวิชาชีพ ทำงานประสานเชื่อมโยงกับผู้ป่วยและครอบครัว ตลอดจนชุมชน และผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ที่สนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันโลหิตให้ใกล้เคียงปกติ ได้เรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อลดอัตราการเพิ่มผู้ป่วยรายใหม่ และลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ที่พึงประสงค์ เพื่อชะลอและลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังจากโรคเบาหวาน ที่ทำให้สูญเสียการทำงานของอวัยวะและระบบต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต เช่น ปลายประสาท เท้า ตา ไต หัวใจ สมอง ซึ่งล้วนทำให้คุณภาพชีวิตลดลง ไม่สามารถประกอบการงานหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว แต่กลับต้องมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยรวม

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน (Thai Association of Diabetes Educators) และสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย (Thai Dietatic Association) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนส่งเสริมประชากรกลุ่มเสี่ยง และผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันดูแลตนเองให้รอดพ้นภัยเงียบที่คุกคามจากโรคเบาหวาน และชะลอ/ป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเรื้อรัง จึงเห็นสมควรให้มีการนำเสนอรายงานผลของการปฏิบัติงานเป็นทีมเพื่อพิจารณามอบรางวัล TDE’s Diabetes PCT Award ให้กับทีมงานที่สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทเทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 – 2557

ในปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมาบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด และบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกันสนับสนุนสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานให้ดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยยังคงแยกประเภทของการให้รางวัลกับสถานพยาบาลต่างๆ ออกเป็น 3 ระดับตามขอบข่ายของความรับผิดชอบงาน และปรับเปลี่ยนองค์ประกอบในการนำเสนอผลของการปฏิบัติงาน (Outcome of performance) ให้สอดคล้องกับบริบทและภาระงานของสถานพยาบาลที่รับผิดชอบในแต่ละระดับ โดยยึดหลัก 3P (Purpose, Process, Performance) ตามแนวทางการเยี่ยมสำรวจของสถาบันรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมการทำงานและประกาศเกียรติคุณของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมป้องกัน ติดตามควบคุมดูแล และบำบัดรักษาโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องจนมีผลงานปรากฏให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ โดยเน้นแนวทางปฏิบัติ 3 ประการคือ

         1.1 ให้ความรู้ ความมั่นใจ (Education and Empowerment) แก่ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

         1.2 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Lifestyle modification) ของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง

         1.3 สร้างเสริมวินัยในการดูแลโรคเบาหวานด้วยตนเอง (Diabetes self care management)

 1. เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการของทีมงานสหวิชาชีพด้านเบาหวานและความดันโลหิตสูงแบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม หรือแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดูแลตนเองของผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่เหมาะกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

ประเภทของรางวัล

รางวัลสำหรับทีมงานสหวิชาชีพในการส่งเสริมป้องกันและบริบาลผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 1. ระดับโรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลทั่วไป (ขนาด 150 เตียงขึ้นไป)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 1. ระดับโรงพยาบาลชุมชน (ขนาด 15-30 เตียงขึ้นไป)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย เงินสด 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 1. ระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต)

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลชมเชย เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สถานพยาบาลทุกระดับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TDE Diabetes-PCT Award จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ) ในงานมหกรรมประจำปีของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA Forum) ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมในปีถัดไป (สมาคมฯ จะแจ้งกำหนดวันและเวลาให้ทราบอีกครั้ง)

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล

 

 1. ทีมงานบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่ส่งเสริมป้องกัน ดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเครือข่ายผู้ร่วมทีมงานนอกสถานพยาบาลซึ่งมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  เช่น ครู อบต. อบจ. อสม. พระสงฆ์ เป็นต้น
 1. ดำเนินงานให้การบริบาลโรคเบาหวานมาแล้วมากกว่า 3 ปีขึ้นไปเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของงานการให้บริบาล โดยอาศัยดัชนีชี้วัดต่างๆ ตามความเหมาะสมของระดับสถานพยาบาลในระยะเวลาที่กำหนด ควรมีข้อมูลตามตัวชี้วัดย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี
 2. ทีมสหวิชาชีพที่เคยได้รับรางวัล Diabetes PCT Award จากสมาคมฯ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป หากมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของผลการพัฒนางาน (Outcome of Performance) อย่างต่อเนื่องหรือก้าวกระโดด มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอรายงานเพื่อขอรับรางวัลใหม่อีกครั้ง โดยเพิ่มข้อมูลผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของปีสุดท้ายที่เคยได้รับรางวัล ผนวกกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี นับจากปีปัจจุบัน (เช่น ปีปฏิทิน มกราคม พ.ศ. 2557 – ธันวาคม 2559 หรือ ปีงบประมาณ ตุลาคม 2556 – กันยายน 2559 เป็นต้น)

 

เกณฑ์และกติกาในการนำเสนอผลงานเพื่อชิงรางวัล 

       

ทีมงานสหสาขาวิชาชีพที่ประสงค์จะนำเสนอรายงานเข้าชิงรางวัล TDE Diabetes Patient Care Team Award กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนของการนำเสนอรายงานดังนี้

 1. โปรดจัดทำรายงานตามหัวข้อและรูปแบบที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้สำหรับสถานพยาบาลแต่ละประเภท หัวข้อใดที่ยังไม่มีข้อมูลให้ระบุว่า “ไม่มีข้อมูล” โดยมิให้ตัดหัวข้อหรือตัวชี้วัดนั้นออก
 2. จัดทำรายงานจำนวน 3 ชุด (โดยเฉพาะผลลัพธ์) ตามรูปแบบและลำดับของตัวชี้วัดตามที่กำหนดสำหรับแต่ละประเภทของสถานพยาบาล (ดูแนวทางการเขียนรายงาน TDE-DPCT Award ตามเอกสารแนบหมายเลข 1) โดยมีความยาวของรายงานทั้งหมด (สารบัญ เนื้อหา รวมภาคผนวกและรูปภาพ) ไม่เกิน 25 หน้า
 3. กรอกข้อมูลลงใน ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล TDE-DPCT Award ระบุประเภท/ระดับ ของสถานพยาบาลที่ส่งเข้าประกวด ตามเอกสารแนบหมายเลข 2 ท้ายหนังสือฉบับนี้ ให้ครบถ้วน แนบมาพร้อมกับรายงาน 3 ชุด ใส่ซองปิดผนึกส่งถึงสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (29 กันยายน 2560) ตามที่อยู่ด้านล่าง

                                                   สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน 

                                                  สำนักงานชั้น 16 อาคาร 2 โรงพยาบาลเทพธารินทร์

                                                  เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

 1. ทางคณะกรรมการไม่รับพิจารณาการนำเสนอผลงานในรูปแบบของอัลบั้มภาพถ่าย หรือเป็นแผ่น CD รายงานการนำเสนอ
 1. ทางคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่นำเสนอ ตามเกณฑ์กติกาและรูปแบบที่ได้กำหนดให้ส่งเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล TDE-DPCT Award

 

เกณฑ์การตัดสินผลงานเพื่อรับรางวัล

 

 1. เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาผู้เป็นเบาหวานโดยเน้นการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง (Education and empowerment on lifestyle modification and self care management) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีเป้าหมายในการดำเนินงานชัดเจน
 1. มีโครงสร้างของทีมที่เหมาะสมกับภาระงาน และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารภายในและประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก (องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อสนับสนุน สร้างเสริมกระบวนการและกิจกรรมของชุมชนที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเอง
 2. มีระบบบริหารการให้บริการ กระบวนการทำงาน กระบวนการสอนและประเมินการให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Diabetes Self Management Education and Support = DSME & S) การติดตามจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของวิชาชีพ
 3. มีผลลัพธ์จากการติดตามผลของการให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมป้องกันดูแลโรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงเป็นหลักฐานชัดเจน (Evidence based data) และสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามตัวชี้วัดที่กำหนด
 4. มีนวัตกรรมของกระบวนการทำงาน ระบบการสื่อสาร สื่อการสอน หรือสิ่งประดิษฐ์ ในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะกับบริบทของวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

โดยแบ่งให้น้ำหนักคะแนนของเกณฑ์ตัดสินในข้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 เป็นสัดส่วนร้อยละ 10, 15, 25, 40 และ 10 ตามลำดับ ส่วนรายละเอียดของเกณฑ์การตัดสินในแต่ละข้อให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินการประกวด และคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม (สหวิชาชีพ) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นรายปี และผลการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดถือว่าเป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

 

กำหนดการส่งผลงาน     ส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานภายในวันที่ 29 กันยายน 2560.(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

                                                                            ********************

Download “ TDE-Diabetes-PCT-Award-2560 ”

Download “ ใบสมัครส่งผลงาน-TDE-Award-2560 ”

Download “ ใบสมัครส่งผลงาน-TDE-DPCT-Award-2560 ”