โครงการการประกวดสื่อให้ความสื่อให้ความรู้วีดิทัศน์ (VDO, DVD)

สื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี 2560

หลักการและเหตุผล

การให้ความรู้โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน เป็นสิ่งสำคัญ แต่วิธีการให้ความรู้ อาจจะเป็นการให้ความรู้โดยตรง แต่ข้อจำกัดของจำนวนบุคลากรผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานทำให้การให้ความรู้แบบบุคลหรือกลุ่มย่อยทำได้ไม่ตลอดเวลา การทำสื่อการให้ความรู้ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิดีทัศน์ เป็นสิ่งที่จำเป็น การใช้สื่อที่ดี จะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ การที่มีสื่อการให้ความรู้ที่ดีจะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานใส่ใจและรู้วิธีในการอยู่กับโรคเบาหวาน ในขณะที่โรงพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายโรงพยาบาลมีตัวอย่างวิธีการรักษาที่ยอดเยี่ยม (Best practice)หรือได้ผลิตนวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งควรได้รับการแบ่งปันให้โรงพยาบาลอื่นๆทราบ และปรับนำไปใช้ให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลของตน

ทางสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเห็นความสำคัญของการทำสื่อให้ความรู้วิดิทัศน์ (VDO, DVD), สื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเผยแพร่และนำไปปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในทางปฏิบัติ

ชื่อโครงการ

โครงการการประกวดสื่อให้ความรู้วิดิทัศน์ (VDO, DVD), สื่อสิ่งพิมพ์และนวัตกรรม การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ประจำปี 2560

เกณฑ์ในการส่งประกวด

 • สามารถส่งได้ในนามบุคคลหรือสถานพยาบาล
 • ไม่จำกัดจำนวนสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์ และนวัตกรรม ที่ส่งและไม่จำกัดวัน เวลา ที่ผลิตสื่อ
 • สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิดิทัศน์ และนวัตกรรม ต้องเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานเพื่อการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ้น อาจจะเป็นด้านการให้ความรู้ การสร้างทักษะ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การจัดกิจกรรมกลุ่ม หรือสื่อเกี่ยวกับนวัตกรรม
 • แจ้งวัตถุประสงค์ในการทำสื่อและความสำคัญในการทำสื่อ
 • กรณีที่เป็น สื่อสิ่งพิมพ์ ให้ส่งสื่อที่ได้ทำสำเร็จสมบูรณ์
 • กรณีที่เป็นสื่อวิดิทัศน์ มีความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • กรณีที่เป็น นวัตกรรม เขียนเป็นรายงาน 10-15 หน้า หรือทำเป็น สื่อวิดิทัศน์ มีความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • สื่อต้องไม่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นทางด้านลบ
 • ในกรณีที่ได้รับรางวัลจากสมาคม ต้องยินดีให้เผยแพร่ทางสื่อสาธารณะเพื่อให้โรงพยาบาลอื่นทราบในงานประชุมประจำปีของสมาคม ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 แต่สิทธิ์ของสื่อต่างๆ รวมถึงนวัตกรรม ยังคงเป็นของผู้ผลิต แต่ทางสมาคมยินดีเผยแพร่ใน website ของสมาคม ในกรณีที่ผู้ผลิตต้องการเผยแพร่ผ่านทางสมาคม
 • ไม่มีค่าสมัครในการส่งสื่อเข้าประกวด
 • ส่งใบสมัครพร้อมสื่อสิ่งพิมพ์หรือรายงานนวัตกรรม จำนวน 10 ชุด หรือ DVD ที่ผลิต จำนวน 10 แผ่น (เพื่อให้กรรมการพิจารณาความเหมาะสม)
 • การประกาศผล จะพิจารณาโดยอนุกรรมการที่สมาคมกำหนด โดยพิจารณาจาก การนำไปใช้ประโยชน์ การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงการนำไปใช้ในอนาคต
 • สื่อที่ได้รับรางวัลจะได้นำเสนอในงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคมวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสมาคม
 • ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
 • การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการรับสมัคร

1 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2560

รางวัลการประกวด

1.รางวัลชนะเลิศ 10,000.- บาท

 1. รางวัลรองอันดับหนึ่ง 6,000.- บาท

3.รางวัลรองอันดับสอง  4,000.- บาท

 

Download “ โครงการวิดีโอและใบสมัคร-28.6.60.pdf ”