หนังสือของดการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2564

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

Download ” โครงการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “

หนังสืออนุมัติอบรมหลักสูตรของสมาคม

สมัครเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1

สมัครเข้าอบรมหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 2

สถานะการสมัครหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 1

สถานะการสมัครหลักสูตรพื้นฐาน รุ่น 2

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายงานอบรมหลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 1

หมายเหตุ : โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 (อาคารสิรินรัตน์)
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 096-228-242-1 (เมื่อท่านชาระเงินเรียบร้อยแล้วส่งสาเนาการ ชาระเงินมาที่ E-MAIL : thaide1998@yahoo.co.th)

ติดต่อผู้ประสานงาน
: นางสาวอุษา รัตนมงคลกูร โทรศัพท์ 0-2348-7071, 089-898-6667