สาส์นจากนายกสมาคม

/สาส์นจากนายกสมาคม
­

ในฐานะนายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ผมต้องขอขอบคุณท่าน ผศ.(พิเศษ) ธัญญา เชฏฐากุล อดีตนายกสมาคมรวมถึงกรรมการทุกท่านที่ได้ช่วยกันดำเนินงานของสมาคมให้ประสบความสำเร็จและมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งในปัจจุบันทางสมาคมได้รับการรับรองจาก International Diabetes Federation (IDF) ให้สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นสถาบันฝึกอบรมของ IDF ซึ่งต้องยกผลงานให้ท่าน ศ.พญ.สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม ประธานวิชาการท่านใหม่ของสมาคมที่เข้มแข็งและได้ดำเนินงานดังกล่าวอย่างลุล่วง

สำหรับภารกิจหน้าที่ของสมาคมผู้ให้ความรู้ เรายังดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรพื้นฐาน และหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่อง และจะมีการเพิ่มเติมหลักสูตรอื่นๆในอนาคต เช่น หลักสูตร Advance สำหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน รวมถึงทางสมาคมกำลังจัดทำหนังสือวิชาการเล่มใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มีความทันสมัยและสามารถนำไปใช้ได้

นอกจากนี้ทางสมาคมได้มีการจัดทำมาตรฐานคลินิกเบาหวานร่วมกับสมาคมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของสถานพยาบาลเพื่อการดูแลผู้เป็นเบาหวานไปในทิศทางเดียวกันและได้มาตรฐาน การจัดการสอบ Certified diabetes educator เพื่อให้บุคลากรผู้ให้ความรู้มีมาตรฐาน และได้มีการประกวดมอบรางวัล TDE diabetes patient care team award ให้แก่สถานพยาบาลที่มีความโดดเด่นในการดูแลผู้เป็นเบาหวาน

ผมหวังว่างานของสมาคมจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการดูแลผู้เป็นเบาหวานผ่านผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน โดยท่านสมาชิกและบุคลากรที่ดูแลผู้เป็นเบาหวานล้วนเป็นกำลังหลักสำคัญที่มีส่วนช่วยเหลือให้สมาคมสามารถดำเนินงานต่างๆได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ผมขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ครับ

 

                        


(ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร)
นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน