สาส์นจากนายกสมาคม

สมาชิกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานทุกท่าน
ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดใหม่วาระ 2559-2560 โดยดิฉันรับหน้าที่นายกสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานเป็นวาระที่2 ร่วมกับกรรมการหน้าเก่าและหน้าใหม่อีกหลายท่าน ซึ่งจะช่วยกันพัฒนากิจกรรมใหม่ ๆ ของสมาคมฯ นอกเหนือจากหน้าที่หลักคือการจัดการฝึกอบรมให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน แก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติ เพื่อให้มีความสามารถในการดูแลตนเองได้ โดยในแต่ละปีเราจะมีการอบรมหลักสูตรพื้นฐานโรคเบาหวาน 2 รุ่น และหลักสูตรต่อยอด คือโภชนบำบัดในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อนอีก 2 รุ่น และการประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมในเดือนธันวาคม เพื่อ Update ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สมาชิก นอกจากนั้นในปีนี้เรามีการจัดอบรมเสริมอีก 1 เรื่อง คือ Empowerment and Initiate Insulin therapy เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ทีมสหวิชาชีพในการเริ่มใช้อินซูลิน โดยการสนับสนุนจากบริษัทเวชภัณฑ์ซาโนฟี่เอเวนติส โดยจัดที่กรุงเทพและเชียงใหม่
สำหรับรางวัล TDE Diabetes Patient Care Team Award ยังมีเหมือนเดิมโดยการสนับสนุนจากบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล และบริษัทโรชไดแอกโนสติก ด้านผลิตภัณฑ์เบาหวาน และยังมีรางวัลพิเศษจากสมาคมฯ สำหรับสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆของสมาชิกด้วย
สิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดคือเราสามารถจัดการสอบเพื่อรับรองความสามารถของผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยผู้สอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองจากสมาคม (Certified Diabetes Educator) ในการประชุมวิชาการประจำปี2560
สมาชิกสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกและกรรมการบริหารสมาคมผ่านเว็บไซต์สมาคม (www.thaide.org) ซึ่งพัฒนาอยู่ตลอด และส่งบทความลงวารสารแสงเทียนได้ตลอดเวลา
ท้ายที่สุดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พบแต่สิ่งดีงาม และแรงกายแรงใจที่ท่านมีต่อผู้ป่วยจงดลบันดาลให้ท่านพบแต่ความเจริญในชีวิต

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

ปฏิทินการอบรม/การประชุม

[tribe_mini_calendar]